Lyhytkoulutukset

Koulutuksiin varattujen koulutuspäivien lukumäärät koulutuskuvauksissa ovat viitteellisiä ja vaihtelevat kohderyhmän taustan mukaan. Kursseja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan ja tarvittaessa jättää joitain osia pois tai liittää kurssiin sisältöjä. Kursseja voidaan myös yhdistellä laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja lisätä koulutuksiin myös sisältöjä tai painotuksia, joita ei kurssikuvauksista löydy. Tehdään kaikki se, mitä parempi oppiminen kulloisessakin tilanteessa edellyttää. 

Laajemmat koulutuskokonaisuudet

Laajemmat koulutuskokonaisuudet laaditaan aina ongelmalähtöisen oppimismetodin mukaisesti. Koulutus alkaa ongelmakuvauksella, joka "purkautuu" kurssin aikana opittaviksi taidoiksi. Taidot opitaan vaiheittain ja kurssin aikana pyritään saavuttamaan kokonaisnäkemys opittavasta aihealueesta, oli se sitten full-stack -kehitystyö C++ ohjelman rinnakkaisuuteen liittyvät ongelmat. 

Työpajat

Koulutukset voidaan järjestää myös työpajoina niin, että opiskelijat tuovat "ongelmansa" työpajoissa ratkaistaviksi ja keskusteltaviksi. Näin olemme toimineet esimerkiksi tietyissä asiakaskohtaisissa koulutuksissa, joissa tavoitteena on ollut esimerkiksi koodin optimointi tai bugien metsästys. Toisaalta on kyse voinut olla arkkitehtuurin arvioinnista ja soveltuvuudesta kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Työpajoissa käytämme laajempien koulutusten tapaan mm. monien lääketieteellisten tiedekuntien hyväksi havaitsemaa ongelmakeskeistä oppimismetodia. 

Toisinaan kehittävä tiimi voi tuoda näkemyksensä sovelluksesta tai järjestelmästä Ideal Learningin asiantuntijoiden arvioitavaksi vaikkapa kehitettävän applikaatioprotokollan tai muun toiminnallisuuden osalta. Työpajoihin valmistautuessa on tärkeä sopia näkökulma, josta arkkitehtuuriratkaisua tarkastellaan. Koulutusta ja työpajoja voidaan sekoittaa sopivassa suhteessa parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi. Työpajoihin liittyvistä dokumenteista tai Moodle-materiaalista löytyy koodiklinikka tunnus "Ideal code clinic - the bug stops here", joka erottaa sen muusta materiaalista.