Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Opi laatimaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä ohjelmistoja – reaaliaikaisella etäopetuksella erinomaisiin tuloksiin

Opi laatimaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä ohjelmistoja koronaturvallisesti mistä päin Suomea tahansa tai vaikka ulkomailta – uusi kurssi alkaa maanantaina 11.10.2021
Aloitamme taas lokakuussa 11.10.2021 uuden 8 kuukauden (4 kk teoria + 4 kk harjoittelu) mittaisen ohjelmointitaitojen oppimiseen tähtäävän full stack -koulutuksen. Syksyllä 2021 alkavan kurssin tavoitteena on oppia suunnittelemaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä ohjelmistoja. Haku on auki 3.8.20211-16.9.2021 TE-toimiston sivuilla ja opiskelijavalinnat tehdään syyskuun 2021 loppuun mennessä. Syksyllä 2020 alkaneen kurssin yhteenvedon löydät täältä: Full stack 2020 vuosikurssin opiskelijat valmistuivat erinomaisin tuloksin 15.6.2021. 

Koulutuksen tavoite
Tavoitteenasi on oppia toteuttamaan nykyaikainen verkkopohjainen tietojärjestelmä mahdollisimman valmiista komponenteista joko taustajärjestelmäkehittäjän, käyttöliittymäkehittäjän tai molempien rooleissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä perusymmärrys modernin verkkopohjaisen taustajärjestelmä- ja käyttöliittymäsuunnittelun perusongelmista ja niiden ratkaisuista. Kurssilla opit nykyaikaisiin järjestelmätoteutuksiin liittyvät teoreettiset suunnitteluongelmat ja niiden yleiset ratkaisut sekä ratkaisuihin soveltuvat työkalut. Teoreettinen viitekehys yhdistettynä vallitsevien käytäntöjen pohdintaan antaa sinulle hyvät valmiudet arvioida ja oppia nopeasti erilaisia toteutusteknologioita. Kannustamme sinua näkemään metsän puilta teknologiaviidakossa ja löytämään oikeat teknologiat oikeaan käyttötarpeeseen ja lopulta työllistymään alan tehtäviin.

Työllistymisen todennäköisyys kurssin aikana ja sen jälkeen
Kurssin alkaa 4 kuukauden teoriaosalla ja sen jälkeen jatkamme 4 kuukautta työharjoittelussa. Kymmenvuotisen seurannan mukaan suurin osa työharjoitteluista jatkuu vakituisilla ja pitkillä työsuhteilla. Loput oppimistavoitteet saavuttaneista kurssilaisistamme löytävät työn muutama kuukausi kurssin päättymisen jälkeen.

2020 lokakuussa alkaneen vuosikurssin 14 opiskelijasta 11 oli töissä kurssin päättymishetkellä 15.6.2021 ja 3 vielä työtä etsivää uskoi 100 prosentin todennäköisyydellä löytävänsä töitä 2 kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä. Yksi opiskelija hakeutui alan jatko-opiskelijaksi.

Koulutuksen eteneminen
Koulutus toteutetaan ongelmalähtöisesti ja koulumaisesti. Kurssi koostuu 4 kuukauden lähiopetusjaksosta ja 4 kuukauden työssäoppimisjaksosta yrityksessä. Koska ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla, kurssilla tehdään teoriaopetuksen osana paljon ohjelmointiharjoituksia. Tavoitteena on laatia ja ymmärtää määritelmän mukainen tietojärjestelmä. Koulutuksen 4 kuukauden teoriaosuuteen sisältyy n. 45 lähiopiskelupäivää ja 35 etäopiskelupäivää.

Kurssin alussa tutustut laadittavan järjestelmän vaatimuksiin. Tavoitteenasi on laatia itse samanlainen järjestelmä vaiheittain ja opiskellen taitoja, joita järjestelmän toteuttaminen edellyttää. Ennen työharjoittelua ratkot järjestelmän suunnitteluongelmia ja rakennat järjestelmää yhdessä ryhmän muiden jäsenten ja opettajan kanssa.

Voit kurssin aikana suuntautua taustajärjestelmän kehittämiseen, käyttöliittymän kehittämiseen tai molempiin. Kurssin teoriaosuuden aikana tutustut kuitenkin sekä taustajärjestelmän että käyttöliittymän toteuttamiseen. Työharjoitteluun voit siirtyä neljännen kurssikuukauden aikana ja työharjoittelussa voit käyttää vapaasti myös muita kuin kurssilla opittuja taustajärjestelmä-, tietovarasto- tai käyttöliittymäteknologioita, esimerkiksi harjoittelupaikan suosimia teknologioita edellyttäen, että saat tähän harjoittelupaikasta tukea.

Kuka voi hakea kurssille? Mitä koulutus maksaa?
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta.

Työttömyysuhan alaiseksi määritellään henkilöt, jotka ovat esim.

  • työssä, joka on päättymässä
  • osa-aikaisessa työssä
  • määräaikaisessa työsuhteessa
  • palkkatukityössä
  • työpaikassa, jossa on menossa yt-neuvottelut
  • olet koulutuksessa, joka on päättymässä, mutta sinulla ei ole työtä tiedossa

Millaiselle oppijalle kurssi sopii?
Kurssi sopii jokaiselle, joka haluaa oppia ohjelmistosuunnittelun perusteet työkaluriippumattomasti, nykyaikaisin välinein ja menetelmin. Esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perustaidot jollain ohjelmointikielellä tai ohjelmoinnin peruslogiikan ymmärrys pseudokooditasolla.

Mukana on ollut opiskelijoita, joilla on ollut tarve täydentää osaamistaan ohjelmointiosaamisella työmahdollisuuksiaan parantamaan – aina perustutkinnon suorittaneista tohtoreihin. Vuosien varrella joukossa on ollut alaa vaihtavia, ohjelmointia harrastaneita, opistoista, yliopistoista ja korkeakouluista valmistuneita.

Oma pieni erityisryhmänsä on ollut käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttökokemukseen perehtyneet opiskelijat, jotka ovat halunneet oppia myös ohjelmoinnin perusteet lisätäkseen ymmärrystä logiikasta käyttöliittymän toiminnan takana. Käyttöliittymäpersoona, joka tietää, miten käyttöliittymää voi ohjelmallisesti muokata, on arvokas osaaja esimerkiksi pitkälle asiakkaalle räätälöityjä verkkokauppoja suunnitellessa.

Kurssilta on valmistunut vuosien varrella myös sulautettujen järjestelmien asiantuntijoita, jotka ovat laajentaneet osaamistaan verkko-ohjelmoinnin suuntaan – sulautettujen ymmärrys yhdistettynä verkko-ohjelmointitaitoihin on hyvä yhdistelmä esimerkiksi ratkoessa IoT-ratkaisuihin liittyviä ohjelmointiongelmia.

Ryhmissämme on viime vuosina ollut paljon alanvaihtajia, joista viime vuosina kaikki ovat työllistyneet heti kurssin jälkeen. Mukana on ollut niin matemaatikkoja kuin kemistejäkin, joille on rakennettu vankka pohja ohjelmistosuunnittelun perustietoja ja -taitoja.

Oppilaamme motivoituvat enemmän ohjelmistosuunnittelun perustaitojen soveltamisesta ratkottaviin ongelmiin kuin yksittäisen teknologian kapea-alaisesta soveltamisesta.

Parhaimmillaan kurssilainen voi luottaa siihen, että saavutettuaan teoriaosuuden aikana riittävät perustiedot ja -taidot, oppiminen jatkua yrityksen teknologioiden parissa.

Kurssi etenee yhtenä ryhmänä 4 kuukauden teoriajakson ajan ja oppilaat jakavat samat tavoitteet. Jokainen oppii ottamaan vastuun ohjelmointiongelman perusratkaisusta ja käyttämään perustermejä oikein. Kurssi on täyspäiväistä opiskelua.

Koska aivoja on hyvä välillä tuulettaakin, korona-aikaa lukuun ottamatta olemme käyneet Tampereen keskustan tuntumassa ulkoilemassa kerran kuussa teoriaosuuden aikana.


Miten tämä koulutus eroaa hiukan samantyyppisinä markkinoiduista RekryKoulutuksista ja kumpaan minun kannattaisi hakea? 

Vastaus 30.8. infotilaisuuden tiimoilta saapuneeseen kysymykseen löytyy täältä: Klassinen vai RekryKoulutus – mikä sopii minulle?

Millaiselle harjoittelupaikkoja tarjoavalle yritykselle kurssi sopii?
Kurssi sopii yritykselle, joka arvostaa verkko-ohjelmoinnin ja ohjelmistosuunnittelun perustaitojen harjoittamista ohjatuin harjoituksin neljän kuukauden ajan ennen työharjoittelua.

Parhaimmillaan harjoittelupaikka ohjaa hyvin motivoituneen ja ohjelmoinnin perustaidot hallitsevan omien teknologioidensa ja käytetyn ohjelmointikielen pariin.

Harjoittelupaikoilta saamamme palautteen perusteella opiskelijamme pystyvät toimimaan hyvin itsenäisesti, koska heillä on hyvät perusvalmiudet jäsentää eri teknologioiden rooli eri tilanteissa. Syyksi on usein mainittu laadukas ja oikeisiin asioihin keskittyvä järjestelmäkehitykseen liittyvä laaja-alainen opetus.

Ihanteellinen harjoittelupaikka on yritys tai muu yhteisö, joka etsii peruskäsitteet hallitsevaa motivoitunutta oppijaa, jolla on valmius rakentaa kapeampaa teknologiaosaamista hyvän perustan päälle.

Kurssin teoriaosuuden suorittanut voi olla oman mielenkiintonsa mukaan suuntautunut niin käyttöliittymiin kuin vaikkapa devops -tekemiseenkin. Yhteinen nimittäjä kaikille on, että jokainen tunnistaa ja ymmärtää ohjelmistokehityksen peruskäsitteet ja erityisesti ohjelmistosuunnittelun perusteet.

Käytetyt ohjelmointikielet
Opetus on luonteeltaan kieliriippumatonta ja ohjelmointikielenä käytämme teoriaosan aikana JavaScriptiä. Työharjoittelussa käytämme työnantajan käyttämiä ohjelmointityökaluja- ja kieliä. Suurin osa harjoittelijoistamme työskentelee harjoittelupaikassaan Java- tai TypeScriptillä (keväällä 2021 65%)  ja loput käyttävät yleensä kieliä C#, Java tai PHP.

Henkilökohtainen palaute ja oppimisen ohjaaminen
Kurssin teoriaosan aikana saat opettajalta jatkuvaa ohjausta ja palautetta ohjelmointitaitosi nykytilasta ja kehittymisestä.

Koulutus on ohjelmistosuunnittelun perusperiaatteiden ja hyvien käytäntöjen osalta laaja-alaista, joten opit taitoja, joita voit hyödyntää myös muissa kuin full stack -ohjelmointiin liittyvissä ohjelmistosuunnittelutehtävissä. Toisaalta koulutus keskittyy verkko-ohjelmoinnin erityispiirteisiin, koska se johtaa todennäköisimmin työpaikan löytymiseen kurssin jälkeen.

Pidämme huolen siitä, että lisäopetusta kaipaavat voivat tehdä perusharjoitukset hyvin ja annamme taitavammille oppilaille heidän tasonsa mukaisia lisäharjoituksia, jotka nekin käymme yhdessä läpi.

Koodiklinikka
Tuemme oppilaita ja harjoittelupaikkoja myös Koodiklinikan muodossa. Koodiklinikka on koko kurssin yhteinen kokoontumispäivä, jonka aikana jokainen opiskelija esittää työharjoittelupaikalla tehtyjä ohjelmistoratkaisuja tai muuta toimenkuvaan liittyvää. Koodiklinikka on erinomainen tilaisuus nähdä mitä muut ovat tehneet ja saada hyvä näkemys alan työtehtävistä ja siitä, miten monipuolinen työ ohjelmistosuunnttelu on. Tämän kurssin koodiklinikka pidetään maalis-huhtikuussa 2022. Koodiklinikka on tärkeä päivä niin opettajille, oppilaille kuin tuleville työnantajillekin.

Kurssille ja pääsykokeeseen valmistautuminen
Hyvää valmistautumista kurssille on JavaScript-kielen opiskelu. Pääsykokeen tekevät kaikki haastatteluun kutsuttavat. Kurssin pääsykokeen ohjelmointitehtävät voit ratkoa millä tahansa ohjelmointikielellä tai pseudokoodaten.

Täältä löydät syksyn 2021 pääsykoepreppausvideot, joissa käytin läpi edellisten vuosien pääsykokeita. Täältä löydät lisävinkkejä kurssin kannalta oleellisista JavaScript-taidoista.

Millaisia valmistuneet ovat?
Mukavia ja fiksuja tyyppejä, kuten

Seppo: Ideal Learningin opit kantavat vielä vuosienkin päästä
Rami: Sofia Digital sai erinomaisen työntekijän ja Rami erinomaisen työpaikan
Harri: Kippistellään valmistuneille ja valmistaudutaan syksyn uuteen kurssiin
Janne: Opiskelu kantaa hedelmää vuodesta toiseen       

Opetus käytännössä
Opetuksessa etenemme helpoista tehtävistä vaativampiin. Toisinaan teemme erillisiä eri teemoihin liittyviä ohjelmointiharjoituksia. Toisinaan edistämme laajempaa sovellustamme. Kurssi etenee niin, että pienharjoituksissa opettelemme asioita yksityiskohtaisemmin ja sovellamme oppimaamme kurssin aikana laajempaan sovellukseemme. Lisätietoja käyttämistämme teknologioista ja aiempien vuosikurssien kommentteja koulutuksesta löydät täältä. Kurssin aikana laatimamme sovelluksen löydät täältä. http://quiztools.azurewebsites.net/ ja lisätietoja käytännön tekemisestä kurssilla löydät videosta {youtube}sAqnNWUD79Q|600|400|{/youtube}

Opetuksen laatu ja opetuskieli
Opetuksen laatu on arvioitu vuodesta toiseen erinomaiseksi niin oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksenkin kuin opettajien ammattitaidonkin osalta. Korona-ajan etäopetus ei ole vaikuttanut opetuksen laatuun tai oppimis- ja työllistymistuloksiin. Kurssi opetetaan suomeksi. Opetuksen lähipäivät opetetaan muutamaa läsnäolopäivää lukuun ottamatta koronaturvallisesti modernein etäopetusvälinein reaaliaikaisena etäopetuksena, joten osallistua voi ympäri Suomen tai vaikka ulkomailta. 

Opettajat 
KTM Juuso Vuorinen
TkL Tino Pyssysalo

Harjoittelupaikan haku
Oppilas on itse vastuussa harjoittelupaikan löytämisestä, mutta lähes kaikki opiskelijoistamme löytävät harjoittelupaikan yhteistyöyrityksistämme, kymmenen vuoden aikana kukaan ei ole jäänyt ilman harjoittelupaikkaa. Yhteistyöyrityksen maantieteellisellä sijainnilla ei ole merkitystä, sillä erinomaisia harjoittelupaikkoja on kokemuksemme mukaan niin idässä, pohjoisessa, etelässä kuin lännessäkin.

Jos opiskelija löytää itse harjoittelupaikan kurssille hakiessa, parantaa tämä mahdollisuuksia tulla valituksi kurssille. Suurin osa löytää harjoittelupaikan kurssin teoriaosuuden aikana, kun on syntynyt parempi ymmärrys siitä, mitä työn sisältö on ja mitä työnantajalle tarjota.

Miten hakeutua kurssille?
Seuraa TE-toimiston koulutusilmoittelua – virallinen kurssihaku aukeaa mol.fi sivustolla 3.8.2021 ja päättyy 16.9.2021, koulutuksen numero TE-toimiston järjestelmässä on 701223 ja TE-toimiston esite löytyy täältä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/701223. 15 oppilasta valitaan kurssille syyskuun 2021 loppuun mennessä. Kurssin pääsykokeeseen valmistautumiseksi parasta harjoittelua on perusohjelmointitehtävien ratkominen vaikkapa JavaScriptillä. Käytämme kurssilla tuoretta ECMAScript-versiota. Lisätietoja ohjelmointivalmiuksien kehittämisen osalta löydät täältä: Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2021 full stack -koulutukseen hakevalle.

Web-infotilaisuus 30.8.2021 klo 14
Kiitos liki nelikymmenpäiselle osallistujajoukolle, joka infossa pidetyn pikagallupin perusteella tuntuu hakevan kurssille, vielä infon jälkeenkin. 🙂

Kurssista ja erityisesti sen sisällöstä ja toteutuksesta saat lisätietoja sähköpostitse juuso.vuorinen@ideallearning.fi, puh. 0504828940. Lisätietoja saat myös Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijalta Jyrki Pietilältä, jyrki.pietila@te-toimisto.fi, puh. 0295 045 718.

Lämpimiä kesäpäiviä ja onnea hakijoille!

Selma-koira ja tiimi

Selma-koira tietää, että ohjelmointi vaatii keskittymiskykyä, kuten kukkaseppeleen kannatteleminenkin.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook